कञ्चनपुरका स्थानीय तहको बेरुजु ३२ करोड ७९ लाख, भिमदत्त नगरपालिकाको सबैभन्दा धेरै

३० जेष्ठ २०८१, बुधबार
कञ्चनपुरका स्थानीय तहको बेरुजु ३२ करोड ७९ लाख, भिमदत्त नगरपालिकाको सबैभन्दा धेरै

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका स्थानीय तहको बेरुजू ३२ करोड बढी आएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७९/०८०)अनुसार यहाँ स्थानीय तहको बेरुजू ३२ करोड ७९ लाख ६९ हजार देखिएको हो। कञ्चनपुरका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजू भीमदत्त नगरपालिका र सबैभन्दा कम बेरुजू दोधाराचाँदनी नगरपालिकाको आएको छ ।

भीमदत्तको १० करोड ७१ लख ७६ हजार बेरुजू देखिएको छ । २ लाख ६७ हजार फछ्यौट भएकोले बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने ५२ लाख ३६ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ४ करोड ३४ लाख ३९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ५ करोड ८२ लाख ८१ हजार र पेश्की बाँकी १० लाख ३ हजार समेत १० करोड ७० लाख ५९ हजार रहेको छ । भीमदत्तको गतवर्षसम्म २६ करोड ७४ लाख १८ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ३५ करोड ३९ लाख ७७ हजार छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार दोधाराचाँदनीको १ करोड २१ लाख १७ हजार बेरुजू देखिएको छ । जसमध्ये ८८ हजार फछ्यौट भएकोले बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने ६४ लाख ४ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने २७ लाख ८८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ५ लाख १४ हजार र पेश्की बाँकी रु. २३ लाख २३ हजार समेत १ करोड २० लाख २९ हजार रहेको छ । दोधाराचाँदनीको गतवर्ष सम्म रु. २३ करोड ४४ लाख ५० हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू २४ करोड ४२ लाख १५ हजार रहेको छ ।
बेदकोट नगरपालिकाको बेरुजु २ करोड १० लाख ९८ हजार देखिएको छ । ३३ लाख १२ हजार फछ्यौट भएकोले बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने १५ लाख १७ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने १ करोड ५२ लाख ५२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ९ लाख १७ हजार र पेश्की बाँकी १ लाख समेत १ करोड ७७ लाख ८६ हजार छ । यस नगरपालिकाको गत वर्षसम्म १३ करोड २८ लाख १९ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालको अद्यावधिक बेरुजू १५ करोड ६ लाख ५ हजार छ ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको बेरुजु १ करोड ९१ लाख ५७ हजार आएको छ। ५८ लाख ५ हजार फछ्यौट भएकोले बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने ७४ लाख ६० हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने २२ लाख ७१ हजार र नियमित गर्नुपर्ने ३६ लाख २१ हजार समेत गरी १ करोड ३३ लाख ५२ हजार रहेको छ । यस नगरपालिकाको गतवर्षसम्म ८ करोड २४ लाख ५० हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू ९ करोड ४६ लाख ४२ हजार रहेको छ ।

त्यस्तै कृष्णपुर नगरपालिकामा रू. ४ करोड ८५ लाख ६३ हजार बेरुजू देखिएको छ । २९ लाख ६३ हजार फछ्यौट भएकोले बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने १० लाख ९६ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ५६ लाख ३२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३ करोड ९० लाख ५७ हजार र पेश्की बाँकी ४ लाख ६० हजार समेत ४ करोड ४६ लाख ८९ हजार रहेको छ । कृष्णपुर नगरपालिकाको गतवर्ष सम्म २९ करोड ५१ लाख ९ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू ३४ करोड ११ लाख ७६ हजार रहेको छ ।

बेलौरी नगरपालिकाको बेरुजु ४ करोड १६ लाख ७५ हजार देखिएको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बेरुजु असुल गर्नुपर्ने ३० लाख ४४ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने २ करोड १ लाख १८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २२ लाख ६ हजार र पेश्की बाँकी १ करोड ६३ लाख ७ हजार रहेको छ । यस नगरपालिकाको गत वर्ष सम्म २३ करोड ९५ लाख ४० हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू २८ करोड १२ लाख १५ हजार छ ।

त्यस्तै पुनर्वास नगरपालिकाको १ करोड ४८ लाख ६६ हजार बेरुजू देखिएको छ । बेरुजु असुल गर्नुपर्ने ८ लाख २१ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ३४ लाख ५० हजार नियमित गर्नुपर्ने २३ लाख ९५ हजार र पेश्की बाँकी ८२ लाख रहेको छ । पुर्नवास नगरपालिकाको गत वर्षसम्म १९ करोड ८ लाख ७ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक गरेर २० करोड २ लाख १ हजार बेरुजू रहेको छ ।

यस्तै, लालझाडी गाउँपालिकाको ४ करोड ४४ लाख २६ हजार बेरुजू देखिएको छ । यहाँ ५१ हजार फछ्यौट भएका छ भने बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने १८ लाख ६० हजार प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने २ करोड ९० लाख ४७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ११ लाख ७९ हजार र पेश्की बाँकी १ करोड २२ लाख ८९ हजार समेत ४ करोड ४३ लाख ७५ हजार रहेको छ । लालझाडी गाउँपालिकाको गत वर्ष सम्म ११ करोड ९ लाख ३ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू १५ करोड ५२ लाख ७८ हजार रहेको छ ।

बेलडाँडी गाउँपालिकाको बेरुजु २ करोड ६८ लाख ९१ हजार देखिएको छ । बेरुजु असुल गर्नुपर्ने २८ लाख ११ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ६१ लाख ९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १३ लाख २७ हजार र पेश्की बाँकी १ करोड ६६ लाख ४४ हजार रहेको छ । यस पालिकाको गत वर्ष सम्म ६ करोड ६३ लाख ३६ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू ९ करोड ३२ लाख २७ हजार रहेको छ ।

Wedding Story advertisement Of Jems Movies & Photo Studio