मिर दाेस्त थकन लागेहएँ

मिर दाेस्त थकन लागेहएँ
सेयर कर दियो ।